Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van de Vennootschap Onder Firma Intramat Group, gevestigd en kantoorhoudende te 7641 AZ Wierden aan de Gildenweg 2, KvK-nummer: 64759474, gedeponeerd op 9 augustus 2017 ter griffie van de arrondissementsrechtbank Overijssel, locatie Almelo onder nummer 26/2017.

Artikel 1 – Definities

– “Intramat”: De Vennootschap Onder Firma Intramat Group, gebruiker van deze algemene verkoopvoorwaarden, Logistiekintern.nl is een handelsnaam evenals, Intramat Heftafels, Cargo2Move en Intralift;
– “consument”: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
– “aflevering”: het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan de koper;
– “schriftelijk”: hieronder wordt mede verstaan per fax of e-mail;

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zij van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Intramat Group als verkoper, leverancier van zaken of dienstverlener optreedt. De toepasselijkheid van door de koper/opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Offertes en totstandkoming overeenkomst

1. Tussen Intramat en de koper komt een overeenkomst tot stand, zodra Intramat de opdracht van de koper schriftelijk heeft aanvaard, dan wel een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.
2. De koper doet afstand van zijn recht op ontbinding of verwerping uit hoofde van artikel 6:227c lid 2 BW, voor zover hij handelt in de uitoefening van beroep op bedrijf.

Artikel 4 – Aflevering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering ter plaatse waar de verkoper gevestigd is.
2. Wanneer er als leveringsconditie een van de Incoterms is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
3. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering,  
    zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en vervoerskosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5 – Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Intramat derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 – Deelleveringen

Het is Intramat toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is Intramat bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7 Technische eisen
Alle technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8 – Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door Intramat een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 9 – Wijziging in de te leveren zaken

Intramat is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie, welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften, of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaken die een verbetering betekenen.

Artikel 10 – Beëindiging van de overeenkomst

1. De vorderingen van Intramat op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar indien:
        – Na het sluiten van de overeenkomst aan Intramat ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geeft te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;         
   
    – Intramat, die daartoe gerechtigd is, de koper heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming of een aanbetaling te doen en deze zekerheid of aanbetaling binnen de gestelde termijn uitblijft, dan wel onvoldoende is.
    In de genoemde gevallen is Intramat bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen, een en ander onverminderd het recht om schadevergoeding e vorderen.

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal, waarvan Intramat zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard dat de uitvoering van de     overeenkomst onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Intramat bevoegd de overeenkomst te     ontbinden.

Artikel 11 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 12 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 13 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verboeren;
  • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 14 – Garantie

1. Intramat garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar na het moment van levering.
2. Indien een klacht onder de garantie door Intramat gegrond wordt bevonden, is Intramat slechts gehouden om te zijner keuze het ontbrekende te leveren, de zaak waarop de klacht betrekking heeft te vervangen of de prijs aan de koper
    terug te betalen tegen terug levering van de zaken waarop de klacht betrekking heeft.
3. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde, is Intramat aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 (aansprakelijkheid).
4. De garantie vervalt indien de koper de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.
5. De garantie vervalt eveneens indien de koper herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van Intramat heeft verricht of door anderen heeft laten verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. De
    koper heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat Intramat zijn garantieverplichting niet, nog niet of niet geheel is nagekomen.

Artikel 15 – Gebreken; klachttermijnen (verkoopvoorwaarden)

1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
    – of de juiste zaken zijn geleverd;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    – of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst;
        
    – of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen veertien dagen na aflevering schriftelijk aan Intramat te melden.
3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen veertien dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen één jaar na aflevering schriftelijk te melden aan Intramat.
4. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Intramat worden geretourneerd.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 17 – Prijsverhoging

Indien Intramat met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Intramat niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Intramat mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 18 – Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Na het verstrijken van deze termijn is de koper in verzuim. De koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de     wettelijke handelsrente verschuldigd ex. artikel 6:119a BW.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de koper wordt uitgesproken, zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar
    zijn.
3. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper, dat de     voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 19 – Incassokosten

1. Indien de koper niet of niet tijdig een van zijn verplichtingen nakomt, dan komen naast de overeengekomen prijzen en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper, waaronder ook vallen de     kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. De berekening van de buitengerechtelijke kosten vindt plaats volgens de staffel van het Besluit BIK. Indien     Intramat aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
2. De koper is jegens Intramat de door Intramat gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de koper aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Intramat en de koper met betrekking     tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk     wordt gesteld.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid

1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 11 (Garantie) van deze voorwaarden.
2. Alle andere dan de in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid van Intramat is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering
    wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Intramat beperkt tot een keer de factuurwaarde of de geleverde diensten.
3. Intramat is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Intramat of haar bedrijfsleiding.

Artikel 21 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Intramat zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of     onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:
        – stakingen in andere bedrijven dan die van Intramat;     
       – wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Intramat;
       – een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
    
       – niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Intramat afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. Intramat heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (een verdere) nakoming verhindert, intreedt, nadat Intramat haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 22 – Geschillenbeslechting

De rechter te Almelo is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Intramat en de koper kennis te nemen. Intramat blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.

Artikel 23 – Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Intramat en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24 – Wijziging van de voorwaarden

1. Intramat is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
2. Intramat zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.